SFRC

Svenska Föreningen för Förbränningsforskning (SFRC) är en intresseförening för industri och akademi aktiva inom förbränning och energi. SFRC är en del av den Internationella Flamforskningsföreningen IFRF. Föreningen främjar intresset för förbränning och dess relation till energi- och miljöfrågor samt verkar för ett kunskapsutbyte mellan olika intressenter. Föreningens huvudsakliga aktiviteter är:

  • Årligen uppmärksamma och belöna framstående examensarbeten inom förbränningsforskning utförda i samarbete med någon av föreningens medlemmar.
  • Arrangera den nordiska förbränningskonferensen Nordic Flame Days som burkar attrahera runt 100 deltagare över 2 dagar.
  • Årligen arrangera ett medlemsmöte med möjlighet att fördjupa sig i en av medlemmarnas verksamhet.
  • Stötta olika initiativ som kurser, möten eller seminarier som kan vara till nytta för föreningens medlemmar.

IFRF

IFRF är en internationell förening med medlemmar över hela världen aktiva inom förbränningsrelaterade frågor. IFRF har sitt säte i Sheffield, UK. Föreningen bedriver själv egen forskning på medlemmarnas initiativ men stöttar även medlemmar i deras forskning samt verkar för en spridning av kunskap och information bland medlemmarna. IFRF arrangerar årligen ett antal möten kring specifika ämnen (topical meetings) som exempel har under det senaste året arrangerats ett möte kring mätning av gassammansättning med FTIR samt ett möte kring säkerhet vid gaseldning. Förutom de konferenser som arrangeras av de nationella föreningarna arrangerar IFRF själva en konferens vart tredje år.

Läs mer: http://www.ifrf.net

NFD

Nordic Flame Days är en två-dagars konferens som fungerar som en naturlig mötesplats för alla som aktiva inom förbränning/energiområdet i de nordiska länderna. Mötet arrangeras vartannat år. NFD2017  arrangerades senast i Stockholm 10-11 oktober och var en lyckad tillställning med över 100 deltagare. 2019 kommer NFD att hållas i Åbo, Finland. Som medlem i SFRC stödjer ni arrangemanget av NFD. Ni kommer även att deltaga vid konferensen till kraftigt reducerat pris.

Läs mer: http://flamedays2017.sfrc.se/